Ana Sayfa / Seviyeler / B2 / Gramer / SIMPLE PAST TENSE

SIMPLE PAST TENSE

        Bazen “Preterite” olarak adlandırılan “Simple Past Tense” , şimdiden önce bir zaman içerisinde tamamlanmış bir eylemi anlatmak için kullanılır. “Simple Past” İngilizce’de geçmiş zamanın temel formudur. Eylemin zamanı yakın geçmişte veya uzak geçmişte olabilir ve eylemin süresi önemli değildir. 

 😛 GEÇMİŞ ZAMAN FORMU 😛 

 S(Özne) + V(Fiilin 2.hali) + O (Nesne)

Olumlu Cümleler İçin;

S(Özne) + V2 (Fiilin 2.hali) + O (Nesne)

ÖRNEK 😀   

  •  I came tothe home immediately. (Ben eve hemen geldim.)
  •  Jane Austen began to write the novel in her teenage years. (Jane Austen gençlik yıllarında roman yazmaya başladı.)
Olumsuz Cümleler İçin;
Olumsuz cümlelerde ‘did’ yardımcı fiili kullanılır. ‘Did’ geçmiş zaman anlamı verdiği için fiilin birinci(yalın) hali kullanılır.

S(Özne) + did not (didn’t) + V1 (Fiilin 1.hali) 

ÖRNEK 😀  

  • She went shopping yesterday, but she didn’t buy anything. ( O dün alışverişe gitti ama hiçbir şey almadı.)
  • I didn’t get up very early yesterday. ( Ben dün çok erken kalkmadım.)

Soru Cümleleri İçin;

Geçmiş zamanda soru yaparken; ‘did’ yardımcı fiili başa gelir, ardından fiilin birinci (yalın) hali getirilir. Olumsuz cümlelerde de olduğu gibi ‘did’ geçmiş zaman anlamı verdiği için tekrar fiilin ikinci hali kullanılmaz,fiilin birinci (yalın) hali kullanılır.

DID + S(Özne) + V1(Fiilin 1.hali)

ÖRNEK 😀  

  • Did the manager call me yesterday ? (Dün müdür beni aradı mı ? )
  • Did you go to the school two weeks ago ? (İki hafta önce okula gittin mi ?)
Fiilllerin ikinci hallerini sayfanın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz. 😀
 😛 GEÇMİŞ ZAMANDA SIKLIKLA KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ 😛 

 

yesterday  ➡  dün

ago  ➡  önce

last week / year / month …  ➡ geçen hafta / yıl / ay …

then  ➡  daha sonra

in 1998 / in the 14th century  …  ➡  1998’de

at the time  ➡  o anda

at that time  ➡ o zaman

previously  ➡ önceden

in ancient times  ➡ ilk çağlarda

in antiquity  ➡  eski çağlarda

when  ➡ -dığında

whenever  ➡ herhangi bir zamanda / her ne zaman olursa

while  ➡  -iken

after  ➡  sonra

before  ➡  önce

until  ➡  -e kadar

as soon as  ➡ -er -ermez / yapar yapmaz

the moment  ➡  o an / hemen

immediately after  ➡  hemen sonrasında

soon after  ➡  bir müddet sonra

frequency adverbs ( always / never / sometimes …)  ➡  sıklık zarfları (her zaman/ asla/ bazen…)

the other day  ➡ geçen günlerde / birkaç gün önce

that day / month / year …  ➡  o gün / ay/ yıl …

Geçmiş zamanda fiilleri oluşlarına göre ikiye ayırırız. 🙄

FİİLLER

TO BE , TO HAVE , TO DO 
Geçmiş zamanda bazen cümle kurarken ‘to be(am,is,are) , to have(have,has) , to do ‘ gibi fiilleri kullanmak zorundayız. Ama bu fiiller zamanlarına göre çekimlenirler.

 

SUBJECT VERB VERB VERB
TO BE(am,is,are) TO HAVE (have,has) TO DO
I WAS HAD DID
YOU WERE HAD DID
HE, SHE, IT WAS HAD DID
WE, YOU, THEY WERE HAD DID
REGULAR VERBS
Geçmiş zamanda fiiler düzenli ve düzensiz fiil olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli fiilleri düzensiz fiillerden ayırt etmenin tek yolu düzensiz fiilleri ezberleyip geri kalanlar düzenli fiildir diyebilmektir. Düzenli fiiller, geçmiş zamanda ” -ed, -ied, -d “ takıları alırlar.
ÖRNEK 😀
  • Last Monday, all the staff started a new training programme. ( Geçen Pazartesi bütün personeller yeni eğitim programına başladı.)
  • He smoked two packets of cigarattes a day when he was young. (O küçükken bir günde iki paket sigara içti.)
  • They studied hard for the exam together. (Onlar birlikte sınav için cok sıkı çalıştılar.)

 😆 IRREGULAR VERBS 😆 

SIMPLE PRESENT SIMPLE PAST PAST PARTICIPLE
be was, were been
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dived/dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed

feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit fit/fitted fit/fitted
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got/gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung/hanged hung/hanged
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent
let let let
lie (down) lay lain
light lit/lighted lit/lighted
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed sawed/sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn/sewed
shake shook shaken
shave shaved shaved/shaven
shine shone/shined shone/shined
shoot shot shot
show showed shown/showed
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
speak spoke spoken
speed sped sped
spend spent spent
spread spread spread
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
strike struck struck/stricken
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke/waked woken/waked
wear wore worn
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
write wrote written
It’s (high)time / It’ about time, … yapmanın zamanı çoktan geldi/ geldi de geçti bile anlamı verir. bu yapılardan sonra Simple Past Tense kullanılır. Anlamından dolayı bu yapıların olumsuz cümleyle kullanımı uygun değildir.
  • It’s (high) time / It’s about time you studied for your exam.

           ( Sınavın için çalışmanın vakti çoktan geldi.)  😀 

 

İlginizi Çekebilir

Reflexive Pronouns

Şahısların yaptıkları işten kendilerinin etkilendiği durumlarda, diğer bir ifadeyle, özne ve nesnenin aynı kişi olduğu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super